Våra tjänster

 

Sotning

Genom sotning dvs rengöring av eldstäder/rökkanaler undviker du ökad risk för brand men även en effektivare panna som kommer att dra mindre bränsle. Samtidigt minskar också utsläpp av miljöfarliga ämnen genom en regelbunden sotning.
Läs mer om våra tjänster - sotning...... 


 

Brandskyddskontroll

Många bränder är eldstadsrelaterade dvs har på ett eller annat sätt med eldning att göra. En brandskyddskontroll är till för att upptäcka fel och brister i ett tidigt skede och genom det förhindra och förebygga  exempelvis olyckor i form av bränder. 
Läs mer om våra tjänster - brandskyddskontroll....


 

Våra tjänster - ventilation

Ett eftersatt ventilationssystem ligger ofta bakom många av de problem som brukar tillskrivas ”sjuka hus”. Människors hälsa påverkas i hög grad av luften, det är därför viktigt att hålla ventilationen i bra skick.
Läs mer om våra tjänster - ventilation....


 

OVK

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll  och utreder om ett ventilationssystem uppfyller kraven och fungerar på ett tillfredsställande sätt som vid den tidpunkt då anläggningen/huset byggdes. Vi har personal OVK-certifierade av Kiwa Swedcert. Läs mer om våra tjänster - OVK...


 

Besiktning

För att upptäcka sprickor eller för att exempelvis kontrollera att en nyinsatt eldstad fungerar, är det viktigt att besiktiga och röktrycksprova rökkanaler och skorstenar. Vi utför sakkunnighetsbesiktning, sprängbesiktning, statusbesiktning. Vi utför även läckagemätning av hus. Läs mer om våra tjänster - besiktning....